انتشارات کتاب پارس

از انتشارات کتاب پارس اطلاعات زیادی در دسترس نیست؛ تنها این را متوجه شدیم که این انتشارات کتاب هایی در زمینه ارتباطات و زناشویی به چاپ می رساند.