گری دی چاپمن - نویسنده کتاب های زناشویی و ارتباطات

گری دی چاپمن(Gary D. Chapman)

تولد : 20 دی 1316

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.

گری چاپمن روانشناس و نویسنده کتاب های زناشویی و روابط زنان است که تاکنون کتاب های 5 زبان عشق، 5 زبان عشق همسران، 5 زبان عشق مجردها و 5 زبان عشق برای نوجوان ها از وی به فارسی برگردانده شده است.