آیکون نویسندگان - تیتاس

سیمون بلک برن(Simon Blackburn)

تولد : 21 تیر 1323

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.