غلامرضا-جامعی

سید غلامرضا جامعی(Seyed gholam reza jamei)

تولد :

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.

سید غلامرضا جامعی بنیانگذار مجموعه فروشگاه های امیران و کارافرین و دکترای افتخاری بازرگانی از دانشگاه اوراسیا