افراد با تیپ شخصیتی ESFJ - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ESFJ
افراد با تیپ شخصیتی ESFJ در کمک کردن پیش قدم هستند. رفتاری دوستانه دارند، اهل معاشرت هستند، برخورد همدلانه میکنند. احساسی بودن طبیعت راهنما و اصلی آنهاست. …

2206
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی enfp - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ENFP
افراد با تیپ شخصیتی ENFP به آنچه که یحتمل است توجه دارند. از آنجایی که عملکرد راهنمای آنها شهودی بودن است، به ناچار تنها امروز و لحظه اکنون را نمیبینند، بل …

1819
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی INFJ - فروشگاه آنلاین تیتاس

تیپ شخصیتی INFJ

10 آذر 1395

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی INFJ
بهترین دو کلمه ای که این تیپ احساسی را توصیف میکند یکی، داشتن حمیت و دیگری ابتکار است. ویژگی غالب افراد با تیپ شخصیتی INFJ شهودی بودن آنهاست. و این به آنها …

2817
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ESFP - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ESFP
افراد با تیپ شخصیتی ESFP بازیگرانی طبیعی هستند و میخواهند دیگران را شگفت زده و سرگرم کنند. آنها اشخاصی گرم، معاشرتی و دوستانه هستند و اغلب شاداب، سرزنده و …

1465
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ISFP - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ISFP
افراد با تیپ شخصیتی ISFP بسیار آرام، حساس و مهربان است. آنها معمولا کم حرفند. تعهد و وفاداریشان را به دوستان و خانواده نشان میدهند. برایشان مهم این است که …

2890
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ISFJ - فروشگاه آنلاین تیتاس

تیپ شخصیتی ISFJ

28 آبان 1395

آیا تیپ شخصیتی شما ISFJ است؟ 
ISFJ ها در یک نگاه: 
افراد با تیپ شخصیتی ISFJ نیاز فراوانی دارند تا به جایی تعلق داشته باشند و سازمان ها و گروهایی که آنها را انتخاب میکنند از شانس خوبی برخوردا …

1692
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ESTJ - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ESTJ
افراد با تیپ شخصیتی ESTJ مدیران بسیار خوبی هستند. بدون توجه بکار و وظیفه ای که باید صورت گیرد و بدون توجه به اینکه آیا این اشخاص این کار را بطور تفریحی یا …

2468
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ESTP - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ESTP
زندگی افراد با تیپ شخصیتی ESTP پر از ماجراهای پشت سر هم است. اشخاص این تیپ که حسی بودن ویژگی بارز آنهاست، آنچه را که در پیرامونشان اتفاق می افتد متوجه می ش …

1597
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ISTP - فروشگاه آنلاین تیتاس

مشخصات عمومی
افراد با تیپ شخصیتی ISTP بسیار عمل گرا هستند. افراد این گروه بسیار خونسرد، عینی و طبع ملایم و یکنواخت دارند. در شرایط بحران و یا اضطرابات شدید می توانند روی توقعات و درخواست های …

2059
ادامه مطلب

دسته بندی کتاب ها