2637

معرفی و قسمت هایی از کتاب جنگجوی عشق

درباره رمان جنگجوی عشق

رمان جنگجوی عشق از نوشته های گلنن دویل ملتن است. این رمان توسط سمانه پرهیزکاری با کوشش نشر میلکان به فارسی برگردانده و منتشر شده است. واشنگتن پست درباره کتاب جنگجوی عشق اینچنین گفته است: «شجاعانه، حماسی و شگفت انگیز؛ مسیری به سوی رهایی».

نظرات برخی از افراد و رسانه ها درباره این کتاب

کتاب جنگجوی عشق درباره انسان بودن است. درباره کشمکش کردن با عشق، صدمه دیدن، اعتباد، آسیب پذیری، صمیمت و بخشش!

«جنگجوی عشق» من را مبهوت کرد. همه ما می توانیم تکه هایی از داستانِ زندگی خود را -که در کلمات قدرتمندِ گلنن دویل ملتن منعکس شده اند- بیابیم. ما خیلی خوش شانس ایم که شخصی را به شجاعت و داناییِ او را در جهان داریم. اگر بخواهیم مسیرِ واقعی زندگی مان را بیابیم -به این نوع از حقیقت گویی نیاز داریم. «برن براون»

«رمان جنگجوی عشق» با واقعیاتِ دردناکی که در دلش نهفته، کتابیست که همه بی چون و چرا باید آن را بخوانند. «روزنامه شیکاگو تریبون»

گلنن دویل ملتن صرفلً یک روایت را بازگو نمی کند. او داستان خود را با امید و هدفی عمیق عرضه می کند. جنگجوی عشق تو را به خودت نزدیک تر می کند. طوری که انگار نویسنده با تو حرف می زند؛ فقط با تو!

گوش سپردن به چنین نوینده باهوشی سرمایه گذاری ارزشمندی است؛ آن هم در دوره ای که گفتگو کردن خیلی مشکل است. شاید پیروزی آدمی در گرو همان جادوی وحشتناکی است که تازه وقتی همه چیز در هم می شکند پدیدار می شود. «روزنامه نیویورک تایمز»

جملاتی ناب در مقاله معرفی کتاب جنگجوی عشق

قسمت هایی از کتاب جنگجوی عشق

چیزی به اسم پیرشفت وجود ندارد؛ یا اگر هم هست طولی نیست. هر روز بیدار می شوم و همان دور اندوه، خشم و وحشت را طی می کنم. وقتی در حال عبور هستم خاطرات کم رنگی را به یاد می آورم. کریگ و بچه ها صبح روز تولدم، با خنده های زیر لب و راه رفتن روی نوک پاه پریدند توی اتاق خواب، آن هم با تیشرت هایی که کریگ تصاویری از روز عروسی مان روی آنها چاپ کرده بود.

اشک های کریگ وقتی برای اولین بار تیش را بغل گرفت، وقتی کریگ نصف شب بیدارم کرد تا نشانم دهد که هر 3 بچه و هر 2 سگمان دوباره آمده اند توی تختمان. ما همه این کارها را با هم کردیم. مایک خانواده ساختیم و حالا خیلی چیزها را از دست داده ایم. دلم برای همه آنها تنگ می شود… «صفحه 136 کتاب جنگجوی عشق»

یا همه احساسم عاشقش هستم؛ با او توی فضای عاشقی ام. عصبانیت را از خود دور می کنمو به همه لحظه هایی فکر می کنم که بدنم با بدنش یکی می شد تا به او غذا بدهد. بغلش کند، لباسش را بپوشاند، حمامش کند و وقتب خوابیده بگذاردش توی گهواره.

بدنم عاشق اوست؛ و خود او دلیل این عاشقی. باید یاد بگیرم چطور با بدنم عاشق شوم. باید یاد بگیرم پیشانی اش را می بوسم و می روم بیرون. بهتر است بخوابد، می روم بالای توی اتاق خودم… ملافه ها را محکم دور ودم می پیچانم، مثل یک پیله… می خواهم اینجا باشم، توی بدنم… «صفحه 177 رمان جنگجوی عشق»

برش هایی از این رمان

یک کره برفی ام؛ آسمان، نسیم، رنگ ها، گرما، پرنده های رقصان در امواج؛ پلیکان هایی که برای شامشان به دریا اعتماد کرده اند؛  اینها همه پیغامی است به قلب خسته من!

من در عشق، زیبایی، آرامش و اعتماد غرق می شوم. تکیه گاهی حس می کنم، امنیتی عمیق!

بیشتر از همیشه احساس خستگی می کنم، هر روز صبح، حس می کنم بدنم مثل پروانه ای که داخل یک جعبه شیشه ای است، به تختخواب میخکوب شده.

خود واقعی ما محکم تر از ظاهرمان است، خود حساس من هرگز ضعیف نبوده، او ساخته شده تا از عشق و رنج جان سالم بدر ببرد. حساس بودن من قدرت من است. «برگرفته از متن کتاب جنگجوی عشق»

برشی از کتاب جنگجوی عشق در مقاله معرفی کتاب جنگجوی عشق

قسمت هایی از کتاب جنگجوی عشق

درباره رمان جنگجوی عشق

رمان جنگجوی عشق از نوشته های گلنن دویل ملتن است. این رمان توسط سمانه پرهیزکاری با کوشش نشر میلکان به فارسی برگردانده و منتشر شده است. واشنگتن پست درباره کتاب جنگجوی عشق اینچنین گفته است: «شجاعانه، حماسی و شگفت انگیز؛ مسیری به سوی رهایی».

نظرات برخی از افراد و رسانه ها درباره این کتاب

کتاب جنگجوی عشق درباره انسان بودن است. درباره کشمکش کردن با عشق، صدمه دیدن، اعتباد، آسیب پذیری، صمیمت و بخشش!

«جنگجوی عشق» من را مبهوت کرد. همه ما می توانیم تکه هایی از داستانِ زندگی خود را -که در کلمات قدرتمندِ گلنن دویل ملتن منعکس شده اند- بیابیم. ما خیلی خوش شانس ایم که شخصی را به شجاعت و داناییِ او را در جهان داریم. اگر بخواهیم مسیرِ واقعی زندگی مان را بیابیم -به این نوع از حقیقت گویی نیاز داریم. «برن براون»

«رمان جنگجوی عشق» با واقعیاتِ دردناکی که در دلش نهفته، کتابیست که همه بی چون و چرا باید آن را بخوانند. «روزنامه شیکاگو تریبون»

گلنن دویل ملتن صرفلً یک روایت را بازگو نمی کند. او داستان خود را با امید و هدفی عمیق عرضه می کند. جنگجوی عشق تو را به خودت نزدیک تر می کند. طوری که انگار نویسنده با تو حرف می زند؛ فقط با تو!

گوش سپردن به چنین نوینده باهوشی سرمایه گذاری ارزشمندی است؛ آن هم در دوره ای که گفتگو کردن خیلی مشکل است. شاید پیروزی آدمی در گرو همان جادوی وحشتناکی است که تازه وقتی همه چیز در هم می شکند پدیدار می شود. «روزنامه نیویورک تایمز»

قسمت هایی از کتاب جنگجوی عشق

چیزی به اسم پیرشفت وجود ندارد؛ یا اگر هم هست طولی نیست. هر روز بیدار می شوم و همان دور اندوه، خشم و وحشت را طی می کنم. وقتی در حال عبور هستم خاطرات کم رنگی را به یاد می آورم. کریگ و بچه ها صبح روز تولدم، با خنده های زیر لب و راه رفتن روی نوک پاه پریدند توی اتاق خواب، آن هم با تیشرت هایی که کریگ تصاویری از روز عروسی مان روی آنها چاپ کرده بود.

اشک های کریگ وقتی برای اولین بار تیش را بغل گرفت، وقتی کریگ نصف شب بیدارم کرد تا نشانم دهد که هر 3 بچه و هر 2 سگمان دوباره آمده اند توی تختمان. ما همه این کارها را با هم کردیم. مایک خانواده ساختیم و حالا خیلی چیزها را از دست داده ایم. دلم برای همه آنها تنگ می شود… «صفحه 136 کتاب جنگجوی عشق»

یا همه احساسم عاشقش هستم؛ با او توی فضای عاشقی ام. عصبانیت را از خود دور می کنمو به همه لحظه هایی فکر می کنم که بدنم با بدنش یکی می شد تا به او غذا بدهد. بغلش کند، لباسش را بپوشاند، حمامش کند و وقتب خوابیده بگذاردش توی گهواره.

بدنم عاشق اوست؛ و خود او دلیل این عاشقی. باید یاد بگیرم چطور با بدنم عاشق شوم. باید یاد بگیرم پیشانی اش را می بوسم و می روم بیرون. بهتر است بخوابد، می روم بالای توی اتاق خودم… ملافه ها را محکم دور ودم می پیچانم، مثل یک پیله… می خواهم اینجا باشم، توی بدنم… «صفحه 177 رمان جنگجوی عشق»

برش هایی از این رمان

یک کره برفی ام؛ آسمان، نسیم، رنگ ها، گرما، پرنده های رقصان در امواج؛ پلیکان هایی که برای شامشان به دریا اعتماد کرده اند؛  اینها همه پیغامی است به قلب خسته من!

من در عشق، زیبایی، آرامش و اعتماد غرق می شوم. تکیه گاهی حس می کنم، امنیتی عمیق!

بیشتر از همیشه احساس خستگی می کنم، هر روز صبح، حس می کنم بدنم مثل پروانه ای که داخل یک جعبه شیشه ای است، به تختخواب میخکوب شده.

خود واقعی ما محکم تر از ظاهرمان است، خود حساس من هرگز ضعیف نبوده، او ساخته شده تا از عشق و رنج جان سالم بدر ببرد. حساس بودن من قدرت من است. «برگرفته از متن کتاب جنگجوی عشق»

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

دسته بندی کتاب ها

کتاب های مرتبط با این مطلب

کتاب جنگجوی عشق فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر جلد

کتاب جنگجوی عشق

درباره رمان جنگجوی عشق
رمان جنگجوی عشق از نوشته های گلنن دویل ملتن اس …

کتاب تاریخ عشق - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر اول

کتاب تاریخ عشق

درباره رمان جنگجوی عشق
رمان جنگجوی عشق از نوشته های گلنن دویل ملتن اس …

کتاب ملت عشق - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر دوم

کتاب ملت عشق – اثر الیف شافاک- نشر ققنوس

درباره رمان جنگجوی عشق
رمان جنگجوی عشق از نوشته های گلنن دویل ملتن اس …

کتاب آهنگ عشق - اثر آندره ژید - ترجمه علی اصغر سعیدی - نشر قطره - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر روی جلد

کتاب آهنگ عشق – اثر آندره ژید – ترجمه علی اصغر سعیدی

درباره رمان جنگجوی عشق
رمان جنگجوی عشق از نوشته های گلنن دویل ملتن اس …

کتاب عشق هرگز نمی میرد - فروشگاه-اینترنتی-کتاب-تیتاس---تصویر-جلد

کتاب عشق هرگز نمی میرد – اثر امیلی برونته – انتشارات نیک فرجام

درباره رمان جنگجوی عشق
رمان جنگجوی عشق از نوشته های گلنن دویل ملتن اس …

تصویر جلد کتاب عشق با صدای بلند گزینه اشعار نزار قبانی

کتاب عشق با صدای بلند

درباره رمان جنگجوی عشق
رمان جنگجوی عشق از نوشته های گلنن دویل ملتن اس …

کتاب حکایت عشقی بی قاف بی شین بی نقطه - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر جلد

کتاب حکایت عشقی بی قاف بی شین بی نقطه – اثر مصطفی مستور

درباره رمان جنگجوی عشق
رمان جنگجوی عشق از نوشته های گلنن دویل ملتن اس …

کتاب با عشق و معصومیت (مجموعه مقالاتی در شناخت زندگی و آثار جروم دیوید سلینجر ) - اثر جان ونک و دیگران - ترجمه پریسا خسروی سامانی - انتشارات پارسیک - فروشگاه اینترنتی کتاب تیتاس - تصویر جلد

کتاب با عشق و معصومیت – اثر جان ونک

درباره رمان جنگجوی عشق
رمان جنگجوی عشق از نوشته های گلنن دویل ملتن اس …