لطفاً قبل از انجام آزمون شخصیت شناسی MBTI به نکات زیر توجه کنید: 

  • برای اینکه تیپ شخصیتی شما ذخیره گردد و در مراجعات بعدی شما نیاز به انجام مجدد این آزمون نباشد، اگر در سایت عضویت ندارید لطفاً ابتدا در سایت عضو شوید.
  • آزمون شخصیت شناسی MBTI تا 93% پایایی دارد، پس برای اینکه شما نیز به جواب درست آزمون دست پیدا کنید این نکته را را رعایت کنید: معمولاً افراد به سؤالات به گونه ای پاسخ می دهند که آن گزینه ایده آل آن شخص است، اما لطفاً شما پاسخ صحیح را برگزینید.
  • تمام تیپ های شخصیتی با هم برابر هستند، تنها باید نقاط قوت و ضعف خود را در اینجا مشخص کنید و سپس نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنید.

سربلند باشید.