کیم کیوساکی نویسندۀ کتاب زن ثروتمند

کیم کیوساکی(Kim Kiyosaki)

تولد :

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.

کتاب های کیم کیوساکی