موسی نثری همدانی(Musa Nasri Hamedani)

تولد : 1260

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.

شیخ موسی نثری کبودرآهنگی در سال ۱۲۶۰ خورشیدی در کبودرآهنگ متولد شد. روزنامه‌نگار، داستان‌نویس و از پیشگامان معارف همدان و از پیروان غمام همدانی بود. مدیریت مدرسه نصرت بر عهدهٔ او بود و از ابتدای تأسیس انجمن ادبی همدان عضویت آن را داشت و یک چند نیز رئیس انجمن بود. از ۱۳۰۴ مناصبی چون ریاست معارف همدان، کرمانشاه، کردستان، و قزوین را عهده‌دار گردید. در اواخر عمر در تهران اقامت گزید.

کتاب های موسی نثری همدانی