دانیل گولمن نویسنده

دانیل گولمن(Daniel Golman)

تولد : 16 اسفند 1324

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.

دانیل گولمن فارغ التحصیل هاروارد، در سال 1946 متولد شد. و در حال حاضر نویسنده ی بخش ” رفتار و علوم مغزی” در نیویورک تایمز است. که مقاله های او در سرتاسر جهان دنبال کنندگان بسیار زیادی دارد.
دیدگاه اصلی او درباره ی هوش با عنوان موهبتی تغییرناپذیر که در اذهان عموم است بسیار متفاوت است. اساسا تعریف گلمن از هوش هیجانی یا هوش عاطفی با این جمله ی ارسطو شروع می شود:
خشم کار آسانی است. همه می تواندد خشمگین شوند. اما خشمگین شدن در برابر شخص مناسب، در زمان مناسب خود و به میزان مناسب و با دلیل مناسب و به شیوه ی مناسب، آسان نیست.
گلمن باتوجه به تحقیقات و دست آوردهایش از رفتار افراد، بر این باور است که هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی و کنترل افراد بر شرایط ، در مسیر نتیجه ی مطلوب است.