جان بویرناس(John Boevrnas)

تولد :

در قید حیات است؛ یا ممکن است در صورت وفات، تاریخ فوت وی در دسترس نباشد.

جان بویرناس نویسنده کتاب تاریخ جامع ادیان از آغاز تا امروز است