افراد با تیپ شخصیتی INFJ - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی INFJ
بهترین دو کلمه ای که این تیپ احساسی را توصیف میکند یکی، داشتن حمیت و دیگری ابتکار است. ویژگی غالب افراد با تیپ شخصیتی INFJ شهودی بودن آنهاست. و این به آنها …

8
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ESFP - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ESFP
افراد با تیپ شخصیتی ESFP بازیگرانی طبیعی هستند و میخواهند دیگران را شگفت زده و سرگرم کنند. آنها اشخاصی گرم، معاشرتی و دوستانه هستند و اغلب شاداب، سرزنده و …

22
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ISFP - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ISFP
افراد با تیپ شخصیتی ISFP بسیار آرام، حساس و مهربان است. آنها معمولا کم حرفند. تعهد و وفاداریشان را به دوستان و خانواده نشان میدهند. برایشان مهم این است که …

33
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ISFJ - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ISFJ
افراد با تیپ شخصیتی ISFJ نیاز فراوانی دارند تا به جایی تعلق داشته باشند و سازمان ها و گروهایی که آنها را انتخاب میکنند از شانس خوبی برخوردارند که این اشخاص …

23
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ESTJ - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ESTJ
افراد با تیپ شخصیتی ESTJ مدیران بسیار خوبی هستند. بدون توجه بکار و وظیفه ای که باید صورت گیرد و بدون توجه به اینکه آیا این اشخاص این کار را بطور تفریحی یا …

54
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ESTP - فروشگاه آنلاین تیتاس

آشنایی با افراد با تیپ شخصیتی ESTP
زندگی افراد با تیپ شخصیتی ESTP پر از ماجراهای پشت سر هم است. اشخاص این تیپ که حسی بودن ویژگی بارز آنهاست، آنچه را که در پیرامونشان اتفاق می افتد متوجه می ش …

35
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ISTP - فروشگاه آنلاین تیتاس

مشخصات عمومی
افراد با تیپ شخصیتی ISTP بسیار عمل گرا هستند. افراد این گروه بسیار خونسرد، عینی و طبع ملایم و یکنواخت دارند. در شرایط بحران و یا اضطرابات شدید می توانند روی توقعات و درخواست های …

35
ادامه مطلب
افراد با تیپ شخصیتی ISTJ - فروشگاه آنلاین تیتاس

افراد با تیپ شخصیتی ISTJ (درون گرای منطقی تفکری منظم)
آشنایی با این تیپ شخصیتی
افراد با تیپ شخصیتی ISTJ اشخاصی مسئول، قابل اعتماد و سخت کوش هستند که می توان روی حرفشان حساب کرد.
آنها روی حرف …

32
ادامه مطلب
تفاوت اشخاص منظم و منعطف - فروشگاه آنلاین تیتاس

اشخاص منظم (برنامه ریز) و اشخاص منعطف (بی برنامه)
تا الان در مورد اینکه اشخاص برون گرا یا درون گرا، شهودی یا منطقی، و تفکری یا احساسی هستند صحبت کرده ایم، اکنون قصد داریم به بعُد آخر یعنی اش …

24
ادامه مطلب